پنل دکوراتیو مشبک

پنل دکوراتیو مشبک

پنل دکوراتیو مشبک

/
پنل مشبک در انواع مختلفی مانند سقفی, دیواری و همچنین جدا کننده تولید می شود. برای طراحی و جداسازی می توانید ازپنل مشبک جداکننده استفاده نمایید.