آموزشهای کناف

آموزشهای کناف

آموزشهای کناف
آموزشهای کناف

به زودی قسمت آموزش ها تکمیل میگردد.

 کناف دکور سقف از سال 1395 آموزشهای حضوری خود را در رابطه

با سقفهای کاذب و دکوراتیو و همچنین دیوارهای پوششی در استان

آذربایجان شرقی آغاز خواهد کرد متقاضیان میتوانند با شمارهای ذکر

شده در قسمت تماس با ما هماهنگ کنند.

آموزشهای کناف | آموزشهای کناف | آموزشهای کناف |آموزشهای کناف

آموزشهای کناف دکور سقفconcept

www.tabriz-knauf.ir