آویز نانیوس کناف

آویز نانیوس کناف

کناف تیپ a

آویز نانیوس کناف از این قطعه جهت اتصال زیرسازی (f47 – cd60) سقف کاذب کناف به سقف اصلی استفاده می شود. خصوصیات برجسته فنی آویز نانیوس شامل سهولت و سرعت زیاد در آویزگیری ، مقاومت در برابر زلزله و ارتفاع آویز قابل توجه (بیش از 3 متر) می باشد. آویز نانیوس از چهار جزء تشکیل شده است :

آویز نانیوس کناف

قطعه اتصال سقفی ، قطعه رابط ، قطعه اتصال به زیر سازی (در دو نوع برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.) و سوزن تنظیم ارتفاع .