ارتفاع استادهای دیوار کناف

ارتفاع استادهای دیوار کناف

ارتفاع استادهای دیوار کناف | ارتفاع دیواري که مورد نظر اجرا است بلند تر از اندازه سازه عمودي ( استاد ) می باشد ، راه حل چیست ؟

حتی الامکان، اندازه استادها باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. براي این منظور، سفارش سازه استاد با طول مورد نیاز و یا برش استاد هاي بلند تر به طول دلخواه راهکار مناسبی خواهد بود. در صورت استفاده از استادهاي کوتاه، افزایش طول استادها به سه روش ذکر شده در راهنماي دیوار هاي جداکننده کناف ایران (صفحه 28 ) امکان پذیر خواهد بود . براي اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاري مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ براي ایجاد اتصال استفاده نمود. در صورت استفاده از استادهاي افزایش طول یافته، باید سازه گذاري به صورت حصیر چین انجام شود . رو این نوع دیوار طرح دیوار کناف نیر قابل اجرا می باشد