انواع سقف کاذب

انواع سقف کاذب

سقف مشبک با تایل فلزی

سقف مشبک با تایل فلزی

سقف مشبک با تایل گچی

سقف مشبک با تایل گچی

سقف مشبک با تایل گچی

سقف کاذب یکپارچه

سقف کاذب یکپارچه

سقف کاذب یکپارچه

تایل گچیِ ساده

تایل گچیِ ساده

تایل گچیِ ساده

تایل گچیِ آکوستیک

تایل گچیِ آکوستیک

تایل گچیِ آکوستیک

سقف کاذب به‌صورت باکس

سقف کاذب به‌صورت باکس

سقف کاذب به‌صورت باکس

سقف کاذب (PVC)

سقف کاذب (PVC)

سقف کاذب تصویردار (گچ بری)

سقف کاذب تصویردار (گچ بری)

سقف کاذب تصویردار (گچ بری)

 

انواع سقف کاذب