برش پانل های کناف اطراف درب و پنجره

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و …) به چه شکل می باشد ؟
شکل ‘C’ شکل و در محل پنجره ها، تابلوهاي برق و جعبه هاي آتش نشانی، به صورت ‘L’ در محل درب ها، باید صفحات گچی به صورت بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهاي قائم ترك ایجاد خواهد شد .

برش پانل های کناف جهت نصب در اطراف درب و پنجره