ترمیم سطوح آسیب دیده کناف

ترمیم سطوح آسیب دیده کناف

راه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد :

در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید.

به صفحه گچی متصل می TN زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ U یا C در محل حفره، با استفاده از سازه می شوند.

پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازي متصل می شود.

در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود.

براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.

ترمیم سطوح آسیب دیده کناف