دیوار جدا کننده کناف بین واحدها

دیوار جدا کننده کناف بین واحدها

در دیوار بین واحد ها جهت استحکام بیشتر ساختار پیشنهادي کناف چیست ؟

در دیوار هاي بین واحد ها و فضا هاي مشاع استفاده از دو لایه پانل در هر طرف با اجراي دو ردیف زیر سازي فلزي به نحوي که جهت تامین خصوصیت عایق صوتی در دیوار، فاصله لازم بین دو ردیف قاب فلزي رعایت شود، توصیه می شود . متذکر می گردد استفاده از نوار عایق پشت چسب دار با فواصل حداکثر 50 سانتی متر بر روي استاد هاي یک ردیف سازه ضروري می باشد . بدین ترتیب فاصله دو ردیف سازه به اندازه ضخامت لایه فوم خواهد بود (دیوار w115)