دیوار پوششی برای عایق بندی

دیوار پوششی برای عایق بندی

دیوار پوششی

دیوار گرم کناف (WARM WALL)

امروزه عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک بهسازی حرارتی می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت.دیوارهای خارجی مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود % 15 کاهش میدهد.

دیوار گرم کناف ساختار بسیار مناسبی جهت عایقکاری حرارتی جدارههای ساختمان از خارج میباشد. در این ساختار از عایق حرارتی پلی استایرن به دلیل سبکی وزن و عدم جذب آب استفاده میشود. قطعات عایق به وسیله اندود سیمانی مخصوص SM700 (شامل سیمان، الیاف و مواد افزودنی خاص) و بستهای پالستیکی ویژه Thermofix به دیوار زمینه متصل میشوند.

در این ساختار از قطعات فشرده عایقهای معدنی نیز میتوان استفاده نمود. که در این صورت به دلیل آسیب پذیر بودن این عایقها در برابر رطوبت، پیش بینی الیه آب بند بر روی عایق ضروری خواهد بود.