سقفهای مشبک ای ام اف

سقفهای مشبک ای ام اف شرکت“کناف ای. ام. اف“ از مجموعه شرکتهای گروه صنعتی کناف و یکی از بزرگترین تولیدکننده سقفهای کاذب مشبک در اروپا میباشد.

محصوالت این شرکت طبق استانداردهاي زيست محيطي ISO 9001 و ISO 14001 )استانداردهای بین المللی( تولید میشوند. مواد اولیه تایلهای این سقفهای کاذب از الیاف معدنی پشــم ســنگ، پرلیت، خاک رس و نشاسته ذرت تشکیل شده و صد درصد قابل بازیافت و عاری از هر گونه مواد شیمیایی مضر مانند آزبست و فرمالدهیدها هســتند.

این ســقفهای مشبک در طرحهای زیبا و دکوراتیو، رنگهای متنوع و ابعاد مختلف تولید میشوند که به طراحان و معماران امکان ارائه طرحهای خاص و تزئینی در فضاهای مسکونی، راهروها و سالنهای اجتماعات را میدهند.

طراحی ســقف کاذب با ایجاد فاصله مابین ســقف مشــبک و دیوارهای پیرامونی با کمک نورپردازی ســقفی معلق را در فضا احساس نمود و یا اجرای سقف یکپارچه کناف در حاشیهها و سقف مشبک در وسط فضا و دیگر راهکارهای خالقانه از جمله روشهایی هستند که با سقفهای مشبک ای. ام. اف قابل اجرا میباشند.