مقاطع فولادی کناف

مقاطع فولادی کناف

تنوع و مشخصات مقاطع فولادی

مقاطع فولادی کناف
مقاطع فولادی کناف

مقاطع )پروفیل) های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند. همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

بسته بندی و حمل

این مقاطع ابتدا در بسته های کوچک بسته بندی شده و سپس از تجمیع این بسته ها به وسیله تسمه های فلزی بسته های بزرگتر ایجاد می شود.

از بلند کردن بسته های مقاطع بوسیله این تسمه ها باید پرهیز کرد، چرا که احتمال پارگی آن در اثر وزن مقاطع و آسیب دیدن آنها وجود دارد.

در هنگام برش و حمل این مقاطع باید از دستکش مخصوص استفاده کرد، چرا که در غیر این صورت احتمال آسیب دیدگی دست ها وجود دارد.

شرح کالاکد کالاواحد بسته بندی به متر(بندیل)
رانر 26(4000-U26)9120026300540001536
رانر36(UH36-4000)9120036230640002400
رانر50(U50-4000)9120050300540001280
رانر70(U70-4000)9120070300540001280
رانر1000(U100-4000)912010030054000960
استاد26(C26-3000)9110026400630001440
استاد50(C50-3000)911005035063000720
استاد70(C70-3000)911007040063000540
استاد100(C100-3000)911010040063000450
نبشی25(L25-4000)9140025250640004000
پروفیل(F47-4000)9130047000640001920
کرنربید(24X 24X 3000)91700242404300030
کرنربید(31X 31X 3000)917003131043000150
CD60-40009100060270640001176
رانر28(U28-4000)9120285270640001680
استاد3000-CW500911005050063000720
استاد3000-CW75911007550063000540
استاد3000-CW100911010050063000450
رانر4000-UW509120050400640001280
رانر4000-UW759120075400640001280
رانر4000-UW100912010040064000960