تراکنش انجام نشد به دلایلی یا کنسل نمودید یا اینکه عملیات موفق نبود .