رانر یو 100

رانر یو 100

رانر یو 100

پروفيل با مقطع فولادی U در صنعت ساخت و ساز خشك (Dry Construction) یا دیوار خشک (DryWall) تحت عناوین “رانر (Runner) ترك يا تراك (Track)” نامگذاري شده اند. این پروفیل عضو افقي سازه زيرسازي را در ديوارها تشكيل مي دهد. پروفيل رانر در كف و سقف در موقعيت ديوارها با استفاده از ادوات اتصال (Fasteners) مانند ميخ يا پيچ، نصب شده و به عنوان راهنما و هادي اعضاء عمودي (استادها) عمل مي نمايند. از پروفيل هاي رانر حسب نياز در بخش هاي افقي بازشوها از جمله در موقعيت نعل درگاه ها نيز استفاده مي شود. همچنين گاهی جهت ايجاد فرم در سقف هاي كاذب از اين پروفيل استفاده مي گردد. مقطع اين پروفيل به شكل ناوداني (U) بوده و در اندازه هاي متناظر با انواع استادها (50، 70 و 100) براساس استانداردهاي ساخت و ساز خشك توليد مي گردند.

رانر یو 100

کانال تلگرام کناف